pritisnite Enter »
placeholder
placeholder

Klu­bo­vi ru­ko­met­ne Ar­kus li­ge pro­tiv pro­ši­re­nja
Klu­bo­vi ru­ko­met­ne Ar­kus li­ge pro­tiv pro­ši­re­nja

Klu­bo­vi ru­ko­met­ne Ar­kus li­ge pro­tiv pro­ši­re­nja

Na ma­ra­ton­skoj, te­škoj i muč­noj sed­ni­ci Skup­šti­ne ru­ko­met­ne Ar­kus li­ge, od­lu­če­no je da su klu­bo­vi zva­nič­no pro­tiv pro­ši­re­nja na­šeg elit­nog na­ci­o­nal­nog šam­pi­o­na­ta sa 14 na 16 klu­bo­va. Foto: Sa sed­ni­ce Skup­šti­ne Ar­kus li­ge  Fo­to: AR­KUS Ta­ko­đe, pred­stav­ni­ci elit­nih klu­bo­va su upu­ti­li od­lu­ku naj­vi­šeg